088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

06-10 2022 Tijd: 13:00 - 14:30
(Online) bijeenkomsten

Webinar Meldcode, afwegingskader en rol Veilig Thuis, 6 oktober 2022

Per 1 januari 2019 is de meldcode verbeterd. Melden bij Veilig Thuis is bij vermoedens van acute- en structurele onveiligheid de professionele norm. Om professionals te helpen bepalen of hier sprake van is, zijn per beroepsgroep afwegingskaders gemaakt. Tijdens deze voorlichting leer je alle ins and outs.

Lees meer
10-10 2022 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek voor gedragswetenschappers en managers, 10 oktober en 14 november 2022

Als gedragswetenschapper of manager werk je volgens de beroepscode en val je onder het tuchtrecht van de jeugdzorg. Tijdens deze training leer je wat dit inhoudt en hoe je werkt volgens deze code.

Lees meer
11-10 2022 Tijd: 19:15 - 21:30
(Online) bijeenkomsten, Refereerbijeenkomst OP Jeugd, Trainingen

Refereeravond OPJeugd: Oplossingsgericht werken

Refereeravond Oplossingsgericht werken – 11 oktober 2022
In deze refereeravond neemt Mary Wolfs, docent pedagogiek aan de NHL Stenden hogeschool en als hulpverlener en werkbegeleider ervaren in het oplossingsgerichte werken, jullie mee in de wondere wereld van het oplossingsgerichte gedachtegoed.

Lees meer
25-10 2022 Tijd: 14:00 - 16:30
(Online) bijeenkomsten

Mini-college Jeugd- en familierecht 25 oktober 2022

Tijdens deze college krijg je juridische kennis over de verzoekschriftprocedure, maar leer je ook de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering. Deze cursus wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Lees meer
31-10 2022 Tijd: 13:00 - 16:30
Trainingen

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem (Basis), 31 oktober en 14 november 2022

Veel opvoeders, zowel ouders als professionals, vinden het moeilijk om adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jongeren te reageren. Ze worstelen met vragen over wat nu als gezond en normaal of juist als problematisch, grensoverschrijdend seksueel gedrag moet worden gezien. Het Vlaggensysteem is een methodiek ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met MOVISIE. De methodiek poogt een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

Lees meer
01-11 2022 Tijd: 15:00 - 17:00
(Online) bijeenkomsten

Mini-college Hechting en trauma, 1 november 2022

Een interactief online mini-college over de achtergrond van hechting en de effecten van trauma op de ontwikkeling van het
kind. Er is aandacht voor de theorie, de meest recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en voor de praktijk.
Deze cursus wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Lees meer
03-11 2022 Tijd: 09:30 - 16:00
Trainingen

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken 3 november 2022

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer
07-11 2022 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 7 november en 21 november 2022

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
08-11 2022
(Online) bijeenkomsten, Refereerbijeenkomst OP Jeugd, Trainingen

Refereeravond OPJeugd: Trauma en gehechtheid

Refereeravond Trauma en gehechtheid – 8 november 2022

Lees meer
17-11 2022 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 17 november en 8 december 2022

De Beroepscode voor professionals in het sociaal werk is een leidraad voor die professional. Als professional moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
28-11 2022 Tijd: 13:00 - 16:30
Trainingen

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem (Specialisatie), 28 november 2022

Nadat deelnemers eerder de basistraining “Gezond seksueel opgroeien volgens het Vlaggensysteem – Basis” hebben gevolgd, kunnen zij een verdiepingstraining volgen. Tijdens dit dagdeel maken we gebruik van de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem naar Vlaggensysteem RJ en Vlaggensysteem Buiten de Lijnen

Lees meer
16-02 2023 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 16 februari en 9 maart 2023

De Beroepscode voor professionals in het sociaal werk is een leidraad voor die professional. Als professional moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
Trainingen

CGW cursus januari 2022

De Cognitief Gedragstherapeutisch Werker wordt in deze veelzijdige cursus getraind om gedragstherapeutische interventies kundig te verrichten, onder eindverantwoordelijkheid van een gedragstherapeut.

Lees meer
Trainingen

FACT-jeugd (teamtraining)

FACT-Jeugd is een organisatiemodel voor zorg aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen, die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Het gaat om kinderen en jongeren met problemen op meerdere levensgebieden

Lees meer
Trainingen

Gezinscoach, NHL Stenden

De cursus Gezinscoach is een korte cursus voor hulpverleners en professionals uit verschillende werkgebieden die werken met gezinnen. De cursus richt zich op laagdrempelige hulp aan (multi)probleemgezinnen. Je besteedt aandacht aan de verschillende rollen en posities van een gezinscoach en leert hoe je vertrouwen kunt opbouwen en veranderingen binnen het gezin kunt doorvoeren. Aan het eind van de cursus stel je een eindverslag samen waarin je reflecteert op jezelf in de rol en functie van gezinscoach. Na afloop ontvang je een certificaat of bewijs van deelname.

Lees meer
Trainingen

IAG Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Post-hbo, NHL Stenden

Tijdens de post-hbo-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling combineer je de theorie hierover met de praktijk. Je werkt aan je persoonlijke professionele ontwikkeling en maakt opdrachten die je direct kunt toepassen in je werksituatie.

Lees meer
Trainingen

IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren, NHL Stenden

Tijdens deze cursus maak je kennis met het begrippenkader binnen de intensieve ambulante gezinsbehandeling. Aan de hand hiervan leer je adequaat begeleiding en coaching geven aan hulpverleners die intensief werken met multiprobleemgezinnen.

Lees meer
Trainingen

Jeugd- en Gezinsprofessional, Post-hbo, NHL Stenden

Wil jij je kunnen registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Dan is deze Post-hbo Jeugd- en gezinsprofessional écht iets voor jou! Als geregistreerde jeugdprofessional kun je aantonen dat je een bijdrage levert aan betere zorg voor cliënten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Wij bieden hiervoor een passende scholing die je kunt combineren met je werk.

Lees meer
Trainingen

Omgaan met Suïcidaal Gedrag, Accare, najaar 2021

De training Omgaan met Suïcidaal Gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video’s en diverse oefeningen.

Lees meer
Trainingen

PICS/TTI training november 2021

PICS en TTI zijn semi-gestructureerde interviews ontwikkeld voor het diagnosticeren van externaliserende stoornissen. De instrumenten brengen niet alleen de kernsymptomen ADHD, ODD en CD in kaart maar ook de context en eventuele comorbide klachten/andere psychische stoornissen.

Lees meer
Trainingen

Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel, NHL Stenden

Maak kennis met het IAG Reflectiemodel: een krachtig hulpmiddel om je te helpen reflecteren op je eigen handelen. Zo krijg en houd je overzicht over de complexe hulpvragen en de dynamiek waar je als gezinswerker in je werk mee te maken hebt. Je leert je eigen uitgangspunten bewuster en effectiever in te zetten en breidt je professionele handelingsmogelijkheden uit.

Lees meer
Trainingen

Supervisie aan basisorthopedagogen en -psychologen SKJ september 2021

In deze supervisie ben je gericht op het (leren) reflecteren op je eigen professioneel handelen, hoe je je wilt ontwikkelen als professional, welke obstakels je tegen komt en hoe je daar mee om kunt gaan.

Lees meer