088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

09-10 2023 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 9 oktober en 30 oktober 2023 – Jeugdhulp Friesland

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
10-10 2023 Tijd: 09:00 - 12:00
Trainingen

Training Signaleren kindermishandeling – Regiecentrum

Tijdens deze training leer je meer over aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling, welke signalen er zijn en hoe je de meldcode kunt toepassen.

Lees meer
12-10 2023 Tijd: 09:30 - 16:30
Trainingen

Masterclass Nieuw samengestelde gezinnen – NHL Stenden

Deze masterclass is gericht op hulpverlening aan nieuw samengestelde gezinnen. Nieuw samengestelde gezinnen, stiefgezinnen, co-ouderschapgezinnen, patchworkgezinnen… allemaal bewoordingen voor gezinnen die ontstaan doordat twee volwassenen gaan samenwonen, waarvan in elk geval één van beiden kinderen heeft.

Lees meer
12-10 2023 Tijd: 13:00 - 16:00
Trainingen

Training seksueel (grensoverschrijdend) gedrag: werken met vlaggensysteem – Regiecentrum

Tijdens deze training maak je kennis met het vlaggensysteem en oefen je het gebruik ervan aan de hand van casuïstiek en met behulp van een acteur.

Lees meer
17-10 2023 Tijd: 14:00 - 16:30
(Online) bijeenkomsten

Mini-college Jeugd- en familierecht, 17 oktober 2023 – Regiecentrum

Tijdens dit college krijg je juridische kennis juridische kennis op gebied van familie- en jeugdrecht en is er ruimte voor vragen vanuit de praktijk. Deze cursus wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Lees meer
18-10 2023 Tijd: 09:30 - 16:30
Trainingen

Training Omgaan met suïcidaal gedrag – Accare – 18 oktober 2023

De training Omgaan met suïcidaal gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video’s en diverse oefeningen.

Lees meer
06-11 2023 Tijd: 09:00 - 13:00
Trainingen

Cirkel van Veiligheid, 6 november en 27 november 2023 – Jeugdhulp Friesland

Het jonge kind ontwikkelt zich in relatie met anderen. De Cirkel van Veiligheid helpt om hechting en hechtingsgedrag te begrijpen en om deze kennis te gebruiken.

Lees meer
09-11 2023 Tijd: 13:00 - 16:30
Trainingen

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem (Basis), 9 november en 30 november 2023 – Jeugdhulp Friesland

Veel opvoeders, zowel ouders als professionals, vinden het moeilijk om adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jongeren te reageren. Ze worstelen met vragen over wat nu als gezond en normaal of juist als problematisch, grensoverschrijdend seksueel gedrag moet worden gezien. Het Vlaggensysteem is een methodiek ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met MOVISIE. De methodiek poogt een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

Lees meer
14-11 2023 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 14 november en 28 november 2023 – Jeugdhulp Friesland

De Beroepscode voor professionals in het sociaal werk is een leidraad voor die professional. Als professional moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
14-11 2023 Tijd: 11:00 - 12:30
(Online) bijeenkomsten

Webinar Meldcode, afwegingskader en rol Veilig Thuis, 14 november 2023 – Regiecentrum

Per 1 januari 2019 is de meldcode verbeterd. Melden bij Veilig Thuis is bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Om professionals te helpen bepalen of hier sprake van is, zijn per beroepsgroep afwegingskaders gemaakt.
Tijdens deze voorlichting leer je alle ins and outs. Deze cursus wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Lees meer
14-11 2023 Tijd: 15:00 - 17:00
(Online) bijeenkomsten

Mini-college Hechting en trauma, 14 november 2023 – Regiecentrum

Een interactief online mini-college over de achtergrond van hechting en de effecten van trauma op de ontwikkeling van het kind. Er is aandacht voor de theorie, de meest recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en voor de praktijk. Deze cursus wordt aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Lees meer
21-11 2023 Tijd: 19:15 - 21:30
Refereerbijeenkomst OP Jeugd

Refereeravond OP Jeugd: Rouw & Verlies – Mariken Spuij – Online

Refereeravond OP Jeugd – Rouw en verlies – 21 november 2023
In dit referaat wordt ingegaan op de diagnostiek en behandeling van problematische rouw (in de DSM-5-TR wordt in deze gevallen ook wel gesproken van persisterende rouw stoornis).

Lees meer
07-12 2023 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Meerzijdige partijdigheid – Regiecentrum

Meerzijdige partijdigheid is de basishouding van de professional, waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden gezien. Dit zónder iemand uit te sluiten en met oog voor de meest kwetsbaren. Tijdens deze training leer je meer over dit thema.

Lees meer
05-02 2024 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 5 februari en 29 februari 2024 – Jeugdhulp Friesland

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
21-03 2024 Tijd: 09:00 - 16:30
Trainingen

Systeemgericht werken, 21 maart en 11 april 2024 – Jeugdhulp Friesland

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
04-04 2024 Tijd: 09:30 - 16:30
Trainingen

Training Ouderschap bij psychische problemen | Accare – 4 april 2024

In deze 2-daagse training voor professionals gaan we aan de slag met hoe goede zorg voor de ouder verbonden kan worden met zorgen voor kinderen.

Lees meer
14-05 2024 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 14 mei en 28 mei 2024 – Jeugdhulp Friesland

De Beroepscode voor professionals in het sociaal werk is een leidraad voor die professional. Als professional moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
13-06 2024 Tijd: 09:00 - 12:30
Trainingen

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 13 juni en 27 juni 2024 – Jeugdhulp Friesland

De Beroepscode voor professionals in het sociaal werk is een leidraad voor die professional. Als professional moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
Trainingen

FACT-jeugd (teamtraining) Accare

FACT-Jeugd is een organisatiemodel voor zorg aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen, die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Het gaat om kinderen en jongeren met problemen op meerdere levensgebieden

Lees meer
Trainingen

Gezinscoach, NHL Stenden

De cursus Gezinscoach is een korte cursus voor hulpverleners en professionals uit verschillende werkgebieden die werken met gezinnen. De cursus richt zich op laagdrempelige hulp aan (multi)probleemgezinnen. Je besteedt aandacht aan de verschillende rollen en posities van een gezinscoach en leert hoe je vertrouwen kunt opbouwen en veranderingen binnen het gezin kunt doorvoeren. Aan het eind van de cursus stel je een eindverslag samen waarin je reflecteert op jezelf in de rol en functie van gezinscoach. Na afloop ontvang je een certificaat of bewijs van deelname.

Lees meer
Trainingen

IAG Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Post-hbo, NHL Stenden

Tijdens de post-hbo-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling combineer je de theorie hierover met de praktijk. Je werkt aan je persoonlijke professionele ontwikkeling en maakt opdrachten die je direct kunt toepassen in je werksituatie.

Lees meer
Trainingen

IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren, NHL Stenden

Tijdens deze cursus maak je kennis met het begrippenkader binnen de intensieve ambulante gezinsbehandeling. Aan de hand hiervan leer je adequaat begeleiding en coaching geven aan hulpverleners die intensief werken met multiprobleemgezinnen.

Lees meer
Trainingen

Jeugd- en Gezinsprofessional, Post-hbo, NHL Stenden

Wil jij je kunnen registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Dan is deze Post-hbo Jeugd- en gezinsprofessional écht iets voor jou! Als geregistreerde jeugdprofessional kun je aantonen dat je een bijdrage levert aan betere zorg voor cliënten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Wij bieden hiervoor een passende scholing die je kunt combineren met je werk.

Lees meer
Incompany training

Kijken met een traumasensitieve bril

De inspiratiesessie geeft medewerkers van wijk- en gebiedsteams meer inzicht in het leren kijken naar het gedrag van kinderen (en ouders) met trauma. Je leert wat een ingrijpende gebeurtenis met het brein en stresssysteem doet en anders kijken naar het gedrag van een kind: je leert kijken via een ‘traumabril’ naar ouders en kinderen.

Lees meer
Trainingen

PICS/TTI training 2022-2023 Accare

PICS en TTI zijn semi-gestructureerde interviews ontwikkeld voor het diagnosticeren van externaliserende stoornissen. De instrumenten brengen niet alleen de kernsymptomen ADHD, ODD en CD in kaart maar ook de context en eventuele comorbide klachten/andere psychische stoornissen.

Lees meer
Trainingen

Supervisie aan basisorthopedagogen en -psychologen SKJ

In deze supervisie ben je gericht op het (leren) reflecteren op je eigen professioneel handelen, hoe je je wilt ontwikkelen als professional, welke obstakels je tegen komt en hoe je daar mee om kunt gaan.

Lees meer
Incompany training

Traumasensitief werken in het onderwijs

De inspiratiesessie geeft professionals in het onderwijs inzicht in het leren kijken naar het gedrag van kinderen met een trauma. Je leert wat een ingrijpende gebeurtenis met het brein en stresssysteem doet. En hoe je traumasensitief werkt. Je krijgt een andere kijk op het gedrag van een kind en kunt hierop empathisch acteren.

Lees meer