088 14 24 005

Opleiding Platform voor hulpverleners in de jeugdzorg

05-09 2022 Tijd: 09:00 - 16:30

Systeemgericht werken, 5 september en 19 september 2022

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
13-09 2022

Refereeravond OPJeugd: Dreamschool

Refereeravond Dreamschool – 13 september 2022

Lees meer
19-09 2022 Tijd: 13:00 - 16:00

Cirkel van Veiligheid, 19 september en 3 oktober 2022

Het jonge kind ontwikkelt zich in relatie met anderen. De Cirkel van Veiligheid helpt om hechting en hechtingsgedrag te begrijpen en om deze kennis te gebruiken.

Lees meer
22-09 2022 Tijd: 13:00 - 16:30

Training Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag – Werken met het vlaggensysteem – startdatum 22-09-2022

Deze cursus wordt je aangeboden door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Maak in 2 dagdelen kennis met de methodiek Vlaggensysteem.

Lees meer
11-10 2022 Tijd: 19:15 - 21:30

Refereeravond OPJeugd: Oplossingsgericht werken

Refereeravond Oplossingsgericht werken – 11 oktober 2022

Lees meer
31-10 2022 Tijd: 13:00 - 16:30

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem (Basis), 31 oktober en 14 november 2022

Veel opvoeders, zowel ouders als professionals, vinden het moeilijk om adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jongeren te reageren. Ze worstelen met vragen over wat nu als gezond en normaal of juist als problematisch, grensoverschrijdend seksueel gedrag moet worden gezien. Het Vlaggensysteem is een methodiek ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met MOVISIE. De methodiek poogt een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

Lees meer
03-11 2022 Tijd: 09:30 - 16:00

Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken 3 november 2022

Tijdens de verdiepingstraining ‘Professioneel begeleiden van complexe oudergesprekken’ ga je dieper in op jouw rol als hulpverlener bij complexe scheidingen. Het is een verdieping op de training ‘Kind centraal bij scheiding’.

Lees meer
07-11 2022 Tijd: 09:00 - 16:30

Systeemgericht werken, 7 november en 21 november 2022

Systeemgericht werken is een training waarin een denkkader wordt ontwikkeld waarmee de invloed van de omgeving op iemands gedrag wordt onderzocht. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of familie, maar kan ook het sociale netwerk, de school en de buurt zijn. Systeemtheorie geeft een denkkader om deze invloed op iemand gedrag te onderzoeken.

Lees meer
08-11 2022

Refereeravond OPJeugd: Trauma en gehechtheid

Refereeravond Trauma en gehechtheid – 8 november 2022

Lees meer
17-11 2022 Tijd: 09:00 - 12:30

Beroepsstandaard, tuchtrecht en ethiek, 17 november en 8 december 2022

De Beroepscode voor professionals in het sociaal werk is een leidraad voor die professional. Als professional moet je deze beroepscode niet alleen kennen, maar ook kunnen hanteren in je werk. De training staat in het teken van bewustwording. Je oefent de vaardigheden met de box voor morele jamsessies. Een door Jeugdhulp Friesland ontwikkelde methode om ethisch te reflecteren.

Lees meer
28-11 2022 Tijd: 13:00 - 16:30

Gezond seksueel opgroeien volgens het vlaggensysteem (Specialisatie), 28 november 2022

Nadat deelnemers eerder de basistraining “Gezond seksueel opgroeien volgens het Vlaggensysteem – Basis” hebben gevolgd, kunnen zij een verdiepingstraining volgen. Tijdens dit dagdeel maken we gebruik van de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem naar Vlaggensysteem RJ en Vlaggensysteem Buiten de Lijnen

Lees meer

CGW cursus januari 2022

De Cognitief Gedragstherapeutisch Werker wordt in deze veelzijdige cursus getraind om gedragstherapeutische interventies kundig te verrichten, onder eindverantwoordelijkheid van een gedragstherapeut.

Lees meer

FACT-jeugd (teamtraining)

FACT-Jeugd is een organisatiemodel voor zorg aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen, die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Het gaat om kinderen en jongeren met problemen op meerdere levensgebieden

Lees meer

Gezinscoach, NHL Stenden

De cursus Gezinscoach is een korte cursus voor hulpverleners en professionals uit verschillende werkgebieden die werken met gezinnen. De cursus richt zich op laagdrempelige hulp aan (multi)probleemgezinnen. Je besteedt aandacht aan de verschillende rollen en posities van een gezinscoach en leert hoe je vertrouwen kunt opbouwen en veranderingen binnen het gezin kunt doorvoeren. Aan het eind van de cursus stel je een eindverslag samen waarin je reflecteert op jezelf in de rol en functie van gezinscoach. Na afloop ontvang je een certificaat of bewijs van deelname.

Lees meer

IAG Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Post-hbo NHL Stenden, najaar 2021

Tijdens de post-hbo-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling combineer je de theorie hierover met de praktijk. Je werkt aan je persoonlijke professionele ontwikkeling en maakt opdrachten die je direct kunt toepassen in je werksituatie.

Lees meer

IAG voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren, NHL Stenden, najaar 2021

Tijdens deze cursus maak je kennis met het begrippenkader binnen de intensieve ambulante gezinsbehandeling. Aan de hand hiervan leer je adequaat begeleiding en coaching geven aan hulpverleners die intensief werken met multiprobleemgezinnen.

Lees meer

Jeugd- en Gezinsprofessional, Post-HBO, najaar 2021

Wil jij je kunnen registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Dan is deze Post-hbo Jeugd- en gezinsprofessional écht iets voor jou! Als geregistreerde jeugdprofessional kun je aantonen dat je een bijdrage levert aan betere zorg voor cliënten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Wij bieden hiervoor een passende scholing die je kunt combineren met je werk.

Lees meer

Omgaan met Suïcidaal Gedrag, Accare, najaar 2021

De training Omgaan met Suïcidaal Gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video’s en diverse oefeningen.

Lees meer

PICS/TTI training november 2021

PICS en TTI zijn semi-gestructureerde interviews ontwikkeld voor het diagnosticeren van externaliserende stoornissen. De instrumenten brengen niet alleen de kernsymptomen ADHD, ODD en CD in kaart maar ook de context en eventuele comorbide klachten/andere psychische stoornissen.

Lees meer

Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel, NHL Stenden

Maak kennis met het IAG Reflectiemodel: een krachtig hulpmiddel om je te helpen reflecteren op je eigen handelen. Zo krijg en houd je overzicht over de complexe hulpvragen en de dynamiek waar je als gezinswerker in je werk mee te maken hebt. Je leert je eigen uitgangspunten bewuster en effectiever in te zetten en breidt je professionele handelingsmogelijkheden uit.

Lees meer

Supervisie aan basisorthopedagogen en -psychologen SKJ september 2021

In deze supervisie ben je gericht op het (leren) reflecteren op je eigen professioneel handelen, hoe je je wilt ontwikkelen als professional, welke obstakels je tegen komt en hoe je daar mee om kunt gaan.

Lees meer